Dugsiyada Dadweynaha Portland

Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo ee AP

 

Ma beddeli karaa marka aan qaadanayo imtixaanka? 

Taariikhaha/wakhiyada imtixaanka waxaa dejiya Guddiga Kulliyadda Imtixaannada AP waa in kaliya la qaataa wakhtiyada ay dejiyeen Guddiga Kulliyaddu. Mararka qaarkood, waxaa soo baxda xaalad qofka ka horjoogsanaysa in uu imtixaankiisa AP qaato maalinta/wakhtigii caadiga ah ee la qorsheeyay.  Fadlan la hadal Isku duwaha AP ee dugsigaaga haddii aad u baahan tahay caddeyn dheeraad ah Halkan riix si aad u hesho Jadwalka Imtixaanka 2019.

Sidee baan iskugu diiwaangeliyaa isla markaana u bixiyaa lacagta Imtixaannada AP ee 2019?   

Waa in aad isku diiwaangelisaa fasalka AP oo kasta ee aad qorsheynayso in aad qaadato.   Balan la’aan iyada oo la iska socdo in la yimaado ‘walk-ins’ maalinta imtixaanka lama oggola.  Wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay diiwaangelinta iyo bixinta lacagta loogu talagalay imtixaanku waa Febraayo 15, 2019 habeen barka, PST. Si aad u dalbato, halkan riix.

Waa in aad isku diiwaangelisaa imtixaannada AP adiga isticmaalaya website-kan.  Dhammaan ardaydu waa in ay buuxiyaan foomka internet-ka.

Ma jirtaa taageero dhaqaale oo la helayo oo loogu talagalay imtixaannada AP ee 2019?

Arday qaarkood waxaa laga yaabaa in ay u qalmaan lacag dhimis ama iska dhaafidda lacagta imtixaanka AP.  Haddii aad u qalanto qadada lacag la’aan ah ama qiimaheeda hoos loo dhigayama haddii ay kugu adag tahay bixinta lacata ee imtixaannadaada AP, la tasho Isku duwaha AP ee dugsigaaga sare.

Ka waran haddii aan u baahanay waxyaabo la sii diyaariyo oo loogu talagalay qaadashada imtixaanka?

Guddiga Kulliyaddu waa in ay oggolaataa wixii isbeddelo ah ama wax ka beddel ah ee lagu sameynayo maamulka imtixaanka AP.   Ardayda doonaysa in ay helaan wax ka beddelka imtixaanku waa in ay sida ugu dhakhsaha badan ula xiriiraan La taliyahooda Gugsiga Sare.   La taliyaha ayaa kaala shaqeyn doona in aad warqada ku haboon u gudbiso Guddiga Kulliyadda si loo oggolaado wax ka beddelka imtixaanka ka hor wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay gudbinta ee Febraayo 22-keeda.  Ardayda loo oggolaaday in ay imtixaanka qaataan iyaga oo haysta waxyaabo la sii diyaariyay ‘accommodation’ waxay imtixaankooda AP ku qaadan doonaan dugsigooda.

Fadlan ogow in Guddiga Kulliyadda laga yaabo in ay ku qaadato 4-6 toddobaad si u bixiyaan oggolaanshaha loogu talagalay wax ka beddelka.  Haddii aadan codsiga lagu raadsanayo wax ka beddel ku sameyn waqtigii loogu talagalay, waxaa laga yaabaa in aanad helin oggolaanshaha Guddiga Kulliyadda.

Ka waran haddii aan haysto laba imtixaannada AP oo la qorsheeyay maalin isku mid ah?

Haddii aad jeclaan lahayd in aad isku diiwaangeliso laba imtixaan oo la bixiyo maalin isku mid ah, waxaad si buuxda u buuxisaa foomka diiwaangelinta una soo gudbisaa lacagta. Waxaa kula soo xiriiri doona Adeega Imtixaanka ee AP si ay kuula socodsiiyaan kuwa ka mid ah labada Imtixaan ee AP ah ee loo qoondeeyay in la qaato inta lagu jiro toddobaadka Maajo 22-24, 2019. Isku qoondeynta imtixaanka ayaa la sameyn doonaa iyada oo lagu saleynayo jiritaanka tirada iyo booska/horjoogaha imtixaanka. Fadlan waxaad aragtaa Isku duwaha AP ee dugsigaaga sare si aad u hesho macluumaad ku saabsan taariikhaha imtixaanka dambe ee la qaadanayo.    Xaaladan oo kale laguu qiimeyn maayo lacagta $45 si aad u qaadato imtixaan dambe.

Ma qaadan karaa imtixaanka haddii aan aniga oo socda “walk-in” (iska yimaado maalinta imtixaanka si aan isku diiwaangeliyo isla markaana u qaato)?

Ardayda aan hore iskugu diiwaangelin imtixaanka AP looma oggolaan doono in ay qaataan imtixaanka AP.

Ka waran haddii aanan qaadan imtixaanka AP taariikhdii la bixiyay?

Guddiga Kulliyadda ayaa sameysa xeerarka marka ardaydu ay awoodi waayaan in ay Imtixaanka AP ku qaataan maalinta/wakhtigii caadiga ah ee la qorsheeyay. Xaaladaha qaarkood, lacag $45 ah ayaa lagu qiimeyn doonaa imtixaan kasta oo la qaatay taariikh/waqti kale.  Fadlan waxaad aragtaa Isku duwaha AP ee dugsigaaga sare wixii faahfaahin ah.